Prawo zamówień publicznych

Obsługujemy zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Realizujemy doradztwo w zakresie obsługi prawnej na etapie realizacji zamówień i kompleksowego wsparcia w kwestii doboru optymalnego trybu udzielania zamówienia. Przygotowujemy wzory dokumentacji przetargowej, wspieramy naszych Klientów na etapie przygotowywania oferty. Skutecznie reprezentujemy wykonawców przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

Dla Wykonawców:
▪ kompleksowa obsługa prawna podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. pomoc prawna w przygotowaniu ofert i dokumentów przedkładanych w ramach procesu oceny ofert
▪ analiza dokumentacji przetargowej
▪ sporządzenie pism, zapytań i wniosków do zamawiającego
▪ pomoc prawna w tworzeniu konsorcjów w tym m.in. przygotowanie umów konsorcjum
▪ przygotowanie i negocjowanie umów z podwykonawcami
▪ reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych, w tym m.in. sporządzanie odwołań do KIO i skarg do sądu, a także reprezentowanie w toku posiedzeń i rozpraw przeprowadzonych w ramach tych postępowań
▪ obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia publicznego.

Dla Zamawiających:
▪ kompleksowa obsługą prawną zamawiających w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m. in. pomoc prawna w przygotowywaniu SWZ i projektów umów zawieranych w rezultacie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywania odpowiedzi na zapytania wykonawców, bieżąca obsługa prawna postępowań o udzielanie zamówienia publicznego
▪ doradztwo w wyborze odpowiedniego trybu udzielania zamówienia
▪ udział w komisjach przetargowych
▪ reprezentacja przed KIO i sądami
▪ obsługę prawną na etapie realizacji zamówienia publicznego.