Postępowania sądowe i arbitraż

Reprezentujemy klientów, zarówno indywidualnych jak i biznesowych w toku postępowań arbitrażowych, a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, łącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym, czy Sądem Najwyższym

Zajmujemy się m.in.:
analizą prawną stanu faktycznego i doradztwem wyboru
metody rozwiązania sporu,
analizą prawną związaną z oceną ryzyka procesowego,
przygotowywaniem pism procesowych w postępowaniach Cywilnych i administracyjnych, jak i arbitrażowych,
reprezentowaniem Klienta podczas postępowań mediacyjnych oraz ugodowych,
reprezentowaniem Klienta podczas arbitrażu.